WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

colofon

© technisch concept & realisatie website  Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Leiden

© samenstelling & redactie  Stichting Willem Frederik Hermans instituut, Den Haag & Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Leiden

© metadata dbnl  Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, Leiden

© vormgeving  Frits Deys, Amsterdam


privacyverklaring

copyrightstatement

© Deze website
Stichting Willem Frederik Hermans instituut (Den Haag) & Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (Leiden). Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van digitale technieken, druk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming.

© De op de website aangeboden teksten
In aanvulling op wat dienaangaande per specifieke tekst kan zijn vermeld, geldt dat de natuurlijke personen en rechtspersonen die toestemming hebben verleend om teksten via deze website te publiceren, dit deden onder de volgende voorwaarden:

1. Het is ons niet toegestaan de tekst op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven.

2. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het ons niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de tekst mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar te maken.

3. Aan onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden de tekst on line op te vragen en op alle mogelijke aspecten te doorzoeken en te inventariseren ten behoeve van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek.

4. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de tekst voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager.

5. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de tekst voor eigen onderzoek of studie.

6. Het is slechts toegestaan de tekst te hergebruiken, (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt), voorzover

· het gaat om niet-substantiële gedeelten.
· dit noodzakelijk is voor het behoorlijk weergeven van het onderzoek.
· dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciële publicatie en
· dit de gerechtvaardigde commerciële belangen van de rechthebbenden niet schaadt.

7. Rechthebbenden behouden het recht om een tekst weer van de site te laten verwijderen.


disclaimer

WFHi & Stichting dbnl hebben zich ingespannen om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Dit is niet in alle gevallen gelukt, omdat het adres van één of meer rechthebbenden of van de erfgenamen dan wel rechtsopvolgers niet kon worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in deze website gepubliceerde teksten, dan verzoeken wij dit aan ons te melden. Gelieve eventuele correspondentie te richten aan Stichting dbnl, Postbus 78, 2300 AB Leiden.