WFHi logo
W.F. Hermans handtekening
websitenaam
stippen

over het WFHi

WFHi
Partners

WFHi


Het Willem Frederik Hermans instituut is, na drie jaar voorbereiding, opgericht in april 1998. Het instituut heeft de steun van de Erven W.F. Hermans en is gevestigd in de Koninklijke Nationale Bibliotheek in 's-Gravenhage.

Het WFHi stelt zich ten doel de kennis van het oeuvre van Willem Frederik Hermans te bevorderen door het initiëren van diverse projecten en daarvoor samenwerkingen aan te gaan. Dit betreft projecten zoals de Volledige Werken, primaire en secundaire bibliografie, website, wetenschappelijk onderzoek, publicaties met studies over Hermans' werk, brievenedities, etc.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2008-2018 zijn:


Het WFHi is ten behoeve van haar werkzaamheden formele samenwerkingsverbanden aangegaan met de belangrijkste wetenschappelijke instituten in Nederland op het gebied van editiewetenschap en -techniek, conservering en ontsluiting, de toepassing van ICT voor literair wetenschappelijke informatie en met de uitgevers van het werk van Willem Frederik Hermans.

Het instituut wil het centrum zijn voor de bestudering van de literaire nalatenschap van Willem Frederik Hermans, zoals vergelijkbare instellingen in het buitenland dit op hun terrein doen.

Het WFHi Bestuur wordt gevormd door:
Dr. Ir. C. van Eykelenburg, voorzitter
Drs. C.J.M. van den Hoogen, vice-voorzitter en penningmeester
Drs. K. Waasdorp, lid
Prof. dr. W.J. van den Akker, lid

Honorair lid:
Drs. R.M.J.Th. Benders

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding.
Voor de financiële verantwoording over 2018 zie bijgaande link.

Het WFHi vormt samen met het Huygens ING de Projectcommissie Volledige Werken. Leden van de commissie zijn:
Prof. dr. L. Heerma van Voss, voorzitter (Huygens ING)
Drs R.M.J.Th. Benders (WFHi)
Prof. dr. F.A. Janssen
Dr. A. Kets-Vree

De activiteiten over 2016 en 2017 betreffen onder meer:
Gerealiseerde projecten van het WFHi:
Gerealiseerde publicaties onder auspiciën van het WFHi:
 1. Tot medio 2018 zijn 16 delen verschenen van de geplande 24 delen. Voor nadere details zie de website van Huygens ING: www.wfhermansvolledigewerken.nl.
 2. Verscheur deze brief! Ik vertel veel te veel. Een briefwisseling. Willem Frederik Hermans en Gerard Reve. Ed. Nop Maas en Willem Ottenspeer, WFHi / De Bezige Bij, 2008, 316 pag., Amsterdam. ISBN 978 90 234 2593 9
 3. Het behouden huis. Rede uitgesproken op de feestelijke presentatie ter gelegenheid van de verschijning van het eerste deel van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Cees Nooteboom. De Bezige Bij, 4 november 2005, 20 pag., Amsterdam.
 4. Je vriendschap is werkelijk onbetaalbaar. Brieven aan Geert van Oorschot. Ed. Nop Maas, WFHi / De Bezige Bij, 2004, 324 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 1498 5
 5. Willem Frederik Hermans. De aardigste man ter wereld. F. De Vree. WFHi / De Bezige Bij, 2002, 343 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 0038 0
 6. Machines en een fatale vrouw. Een Heilige van de Horlogerie in de kritiek. Elly Kamp, WFHi, 2002, 24 pag., 's-Gravenhage. ISBN 90 807 377 1 2
 7. Apollo Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans. Ed. Raymond J. Benders en Wilbert Smulders. WFHi / De Bezige Bij, 2001, 251 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 3975 9
 8. Het bibliografisch universum van Willem Frederik Hermans. Frans A. Janssen en Sonja van Stek. WFHi / Uitgeverij De Bezige Bij, 1999, 296 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 6213 0
 9. Omwikkel mij met uw verstand. Essays over Willem Frederik Hermans. WFHi / De Bezige Bij, 1999, 96 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 7027 3
 10. De tranen der ecclesia's. G. Komrij, WFHi / De Bezige Bij, 1998, 35 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 3934 1
 11. Willem Frederik Hermans & F. Bordewijk. Een onmiskenbare verwantschap. Brieven 1944-1965, Bezorgd door Marsha Keja & Arno Kuipers, WFHi / De Bezige Bij, 2011, 132 pag., Amsterdam. ISBN 90 234 6282 8

Contactgegevens
Willem Frederik Hermans instituut
p/a Singel 34
3633 CS Vreeland
hooghap@kpnmail.nl
www.willemfrederikhermans.nl
Het fiscaal nummer van het WFHi is 808753861. Het WFHI staat ingeschreven in het ANBi-register.


Partners


Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl)
De Stichting dbnl heeft in samenwerking met het WFHi de WFHi-website ontwikkeld en verzorgt in opdracht van het WFHi het beheer en onderhoud van de site. WFHi en dbnl willen bevorderen dat de voorzieningen die door hen samen ontwikkeld zijn ook beschikbaar komen voor andere auteurssites. Informatie hierover kan worden verkregen via Stichting dbnl, Postbus 78, 2300 AB Leiden. E-mail: post@dbnl.org

Uitgeverij De Bezige Bij
Uitgeverij De Bezige Bij heeft de exclusieve rechten op de uitgave in boekvorm van de Volledige Werken. Tevens is het WFHi met De Bezige Bij overeengekomen dat alle flankerende studies over Willem Frederik Hermans bij deze uitgeverij zullen verschijnen. De uitgave van de Volledige Werken, die ca. 24 delen zal beslaan, is tot stand gekomen door en onder auspiciën van het Willem Frederik Hermans instituut, daartoe geautoriseerd door de Erven Hermans.

Het Huygens ING
Voor de uitgave van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans heeft het WFHi een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (kortweg Huygens ING), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het Huygens ING ontsluit bronnen die van belang zijn voor de literaire en intellectuele geschiedenis van Nederland, van de Middeleeuwen tot heden, met als belangrijkste vorm de wetenschappelijke teksteditie. Daarnaast verricht het Instituut ook analytisch en interpretatief onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Bij de ontsluitingsactiviteiten en het onderzoek van het Huygens ING spelen digitale technieken en analysemethoden een belangrijke rol.

Koninklijke Bibliotheek (KB)
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is de nationale bibliotheek van Nederland. In het KB-gebouw zijn, naast de Koninklijke Bibliotheek, verschillende culturele instellingen gehuisvest, waaronder het Willem Frederik Hermans instituut, het Letterkundig Museum en het Huygens ING. Sinds 2001 heeft de KB het archief van Willem Frederik Hermans in bruikleen.
De KB heeft in het kader van de bezorging van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans de microverfilming uitgevoerd van alle gedrukte teksten van Willem Frederik Hermans, inclusief alle herdrukken. Dit gebeurde in samenwerking met de specialisten van het bureau Metamorfoze
De KB heeft verder bijgedragen aan de totstandkoming van de secundaire bibliografie, en bij de inrichting van de WFHi-website een ondersteunende en adviserende rol gespeeld.

Letterkundig Museum (NLMD)
Het Letterkundig Museum ordent, catalogiseert en beheert het archief van Willem Frederik Hermans en stelt het ter beschikking voor de onderzoekers van de Volledige Werken en voor de WFHi-publicaties over Willem Frederik Hermans.
Het Letterkundig Museum heeft een knipselarchief beschikbaar gesteld over het werk en leven van de auteur ten behoeve van de database met secundaire bibliografische gegevens.

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI-KNAW)
De Afdeling neerlandistiek van het NIWI heeft in samenwerking met het WFHi een databank ontwikkeld voor de secundaire bibliografie, speciaal ten behoeve van de WFHi-site. Deze bibliografie bevat publicaties in boeken, tijdschriften en kranten over het werk en het leven van Willem Frederik Hermans en is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Afdeling Neerlandistiek van het NIWI en de KB.
Het NIWI heeft, in nauwe samenwerking met het Huygens ING, de door de KB ten behoeve van de Volledige Werken verfilmde teksten gedigitaliseerd (scanning en OCR).
Universiteit Leiden
De Universiteit Leiden heeft het mogelijk gemaakt dat Prof. Dr. W. Otterspeer van 2002-2007 gedeeltelijk is vrijgesteld voor de vervaardiging van de wetenschappelijke bibliografie over Willem Frederik Hermans.

Universiteit Twente
De onderzoeksgroep Human Media Interaction van Universiteit Twente heeft aan het WFHi tools en expertise beschikbaar gesteld voor de ontsluiting van audio- en videomateriaal waarin de stem van Willem Frederik Hermans te horen is. De gekozen aanpak maakt gebruik van een combinatie van spraaktechnologie en indexering. Daardoor kan binnen de audiobestanden naar specifieke fragmenten worden gezocht.