terug   verder

‘In puinhopen voel ik mij prettig, ergens anders hoor ik niet thuis.’ Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving

Ton Anbeek

bron

Ton Anbeek, ‘In puinhopen voel ik mij prettig, ergens anders hoor ik niet thuis.’ Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving. De Arbeiderspers, Amsterdam 1982

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr anbe001inpu01_01
logboek

- 2005-03-22 MG colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: 1286 C 59

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van ‘In puinhopen voel ik mij prettig, ergens anders hoor ik niet thuis.’ Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving van Ton Anbeek uit 1982.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten.

 

[pagina ongenummerd (p. 1)]

‘In puinhopen voel ik mij prettig, ergens anders hoor ik niet thuis.’

Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving

 

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de moderne nederlandse letterkunde aan de rijksuniversiteit van leiden op vrijdag 15 oktober 1982 door

 

Dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden

 

Uitgeverij de arbeiderspers wetenschappelijke uitgeverij

 

[pagina ongenummerd (p. 2)]

Copyright © 1982 by A.G.H. Anbeek van der Meijden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van b.v. Uitgeverij De Arbeiderspers en Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., Singel 262, Amsterdam.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from b.v. Uitgeverij De Arbeiderspers and Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., Singel 262, Amsterdam.

 

ISBN 90 6287 983 7

 

terug   verder